Kommissionen

Richter

Olivier Rodondi

c/o Rodondi Joye avocats
Tel G:+41 (21) 6331414
Fax G:+41 (21) 6331410